DijitalMagazin.Net

17 Eylül, Salı

Güncelleme:09:49

İnceleme Yazılım [İnceleme] Adobe Flash Player 10.1
Üye OlÜye Giriş

[İnceleme] Adobe Flash Player 10.1

adobe_flashInternet ba?lant? h?z?n?n 56 Kbps oldu?u zamanlar web sitelerindeki tek hareketli ö?eler animasyonlu GIF resimleriydi. ?imdi ise web animasyonunda Macromedia taraf?ndan yayg?nla?t?r?lm?? ve ?imdi Adobe bünyesi alt?nda geli?tirilen Flash ba?? çekiyor.

Tamamen Flash kullan?larak yap?lm?? web sitelerinden FarmVille gibi Flash üzerine kurulu oyunlara kadar kullan?lan Adobe eklentisi, yayg?nl???yla alternatifsiz gibi görünüyor.

iPhone’un Adobe Flash deste?ine sahip olmamas? çok konu?ulmu?tu. ?imdi de iPad için ayn? ?ey konu?uluyor. Apple sürekli Flash ‘a ihtiyaç olmad???nda ?srar ediyor, ancak art?k neredeyse standart hale gelen web eklentisinin önüne geçilemez gibi görünüyor.

Microsoft ise Adobe Flash alternatifi olarak geli?tirdi?i Silverlight’?n arkas?nda duruyor ve tüm gücüyle yayg?nla?mas?na çal???yor. Microsoft, Silverlight ile daha h?zl? tasar?m ve daha az sistem kayna?? tüketimini vaad ediyor.

youtube

YouTube gibi video hosting siteleri videolar?n? Adobe Flash ile yaz?lm?? oynat?c?lar arac?l???yla oynat?yorlar. Yak?n zamanda 720p ve 1080p HD video deste?inin de eklenmesiyle Adobe Flash’?n performans? önemli olmaya ba?lad?. Zaten pek verimli çal??mayan eklenti, bir de yüksek çözünürlüklü videolar? oynatmaya çal???rken ciddi i?lemci kullan?m? yapabiliyordu.

Flash’?n video oynat?rken yüksek i?lemci kullanmas? i?lem gücü s?n?rl? netbook bilgisayarlarda sorun te?kil etmeye ba?lad?. Adobe bu duruma h?zl? bir çözüm getirmeyi dü?ünüyor ve bundan hareketle Flash’?n 10.1 sürümünü haz?rl?yor. Yak?n zamanda RC (Release Candidate – Da??t?m aday?) sürümü indirilmeye sunulan eklenti video oynat?rken merkezi i?lemci yerine ekran kart?n?n grafik i?lemcisini kullan?yor ve bu sayede CPU’ya çok daha az yük bindiriyor.

Adobe Flash 10.1 önceki beta sürümlerinde oldukça sorunluydu ve s?k s?k taray?c?n?n çökmesine sebep oluyordu. Ancak Adobe h?zl? çal??m?? olacak ki her yeni beta sürümünde çok büyük iyile?tirmeler ve hata giderimleri yap?ld? ve neredeyse bütün sorunlar? ortadan kald?r?ld?.

Adobe, eklentinin RC sürümünü k?sa süre önce duyurdu ve bilinen tüm sorunlar?n?n öçzüldü?ünü ve performans?n?n önemli ölçüde iyile?tirildi?ini bildirdi.

vimeo

Kendi testlerimizde Mozilla Firefox 3.6.3, Minefield 3.7 Pre Alpha 4, Google Chrome ve Internet Explorer’da yapt???m?z testlerde FarmVille, FishVille gibi Flash tabanl? oyunlarda herhangi bir sorun ya?amad?k ve Flash tabanl? oyunlar içeren sitelerden rasgele oyunlar? hiç bir sorun ya?amadan oynayabildik.

Ayr?ca YouTube, Vimeo, Viddler ve DailyMotion gibi video sitelerinden de 720p HD ve 1080p Full HD video izlerken en fazla %25 i?lemci kullan?m? tespit ettik.

Adobe Flash Player 10.1, 2010’un ilk yar?s?nda tam sürüm olarak indirilmeye haz?r olacak ve mevcut sürümler bu sürüme güncellenecek.

Adobe, yeni Flash Player’?n Release Candidate sürümünü de kullan?ma sunmu? durumda. Yeni sürüm henüz tamamlanmam?? olmas?na ra?men oldukça kararl? çal???yor. Yeni sürümü gönül rahatl???yla kurup kullanabilirsiniz.

Adobe Flash Player 10.1 Release Candidate (RC) sürümünü a?a??daki ba?lant?dan indirip bilgisayar?n?za kurabilirsiniz:

Web sitesi: Adobe Flash 10.1 Web sitesi

?ndir: Firefox, Chrome ve Safari için (Yakla??k 2.4 MB)

?ndir: ActiveX, Internet Explorer için (Yakla??k 2.5 MB)

order viagra 100 mg 20 tablets - viagra genericDaha kaliteli yorumlar için sadece üyelerimizin yorum yazabilmesine izin verilmektedir. Kolayca sitemize üye olup bu sağlıklı topluluğa siz de katılabilirsiniz. DijitalMagazin'e hoş geldiniz.

Sitemize üye olmak için buraya tıklayın.